Naše aktivity

Domov dôchodcov a domov sociálny služieb HRON zabezpečuje voľnočasové aktivity pre svojich prijímateľov sociálnej služby, ale aj poradenstvo pre rodinných príslušníkov a tretie osoby. Vychádza z individuálnych potrieb prijímateľov sociálnej služby a ich želaní. Aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj, resp. udržanie telesných, psychických a sociálnych zručností prijímateľov sociálnej služby, s prihliadnutím na individualitu každého z nich. Všetky ponúkané aktivity sú dobrovoľné. Deň môžu prijímatelia sociálnej služby začať účasťou na rannej rozcvičke a pokračujeme rozhlasovou reláciou zameranou na aktuality dňa. Podľa rozvrhu aktivít ponúkame prijímateľom sociálnej služby tréning pamäti, tréning kognitívnych funkcií, relaxačné cvičenia, filmový klub a iné. Pri rôznych jubileách a významných dňoch sa v DD a DSS HRON konajú besedy, stretnutia so zaujímavými osobnosťami. Každoročne sa v DD a DSS HRON koná Jánsky ples seniorov a Športový deň seniorov. Častými návštevníkmi sú deti a mládež s kultúrnym programom. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zúčastniť sa výletov do blízkeho okolia podľa vlastného výberu.

DD a DSS HRON sa podieľa na zabezpečovaní zdravotníckej starostlivosti. V zariadení sociálnych služieb pravidelne ordinuje obvodný lekár a psychiater. DD a DSS HRON ďalej spolupracuje s diabetológom, kožnou lekárkou a geriatrom. Priamo v DD a DSS HRON prijímatelia sociálnej služby môžu využiť služby maséra, kadernícke služby a pedikúru.