Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON je zariadením sociálnych služieb zriadeným Banskobystrickým samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. Organizácia poskytuje sociálne služby od 1.júla 2002. DD a DSS HRON poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Sociálne služby sú poskytované pre plnoleté fyzické osoby s telesnými a zmyslovými poruchami odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, celoročnou pobytovou formou. Budova zariadenia je trojpodlažná s výťahom, je bezbariérová. Prijímatelia sociálnej služby bývajú v jednoposteľových a dvojposteľových izbách so sociálnym zariadením. Na každej izbe je televízny rozvod a komunikačný systém na privolanie pomoci. K budove zariadenia patrí priľahlá záhrada s jazierkom, hojdačkami, kaplnkou a lavičkami. Interiér a exteriér DD a DSS HRON si máte možnosť pozrieť vo fotogalérii.

  Kapacita zariadenia: 50
 • zariadenie pre seniorov - 27
 • domov sociálnych služieb - 23
  Schválená organizačná štruktúra 25 zamestnancov, z toho:
 • riaditeľ - 1
 • ekonómka, štatutárna zástupkyňa riaditeľa - 1
 • vedúca sociálno-zdravotného úseku - 1
 • správca majetku - 1
 • sestra - 1
 • sociálna pracovníčka - 1
 • zdravotnícka asistentka - 1
 • opatrovateľka - 12
 • upratovačka - 3
 • pracovníčka v práčovni a šijárni - 2
 • pracovníčka vo výdaji stravy - 1