Vaše najčastejšie otázky

1. Prijmete klienta aj s Alzheimerovou chorobou alebo demenciou?

Naše zariadenie poskytuje starostlivosť len klientom s telesným a zmyslovým postihnutím
v súlade so zriaďovacou listinou. Občanom s psychickými poruchami starostlivosť neposkytujeme, v takomto prípade sa treba obrátiť so žiadosťou na iný typ zariadenia. Veľa záleží aj od odborného posudku psychiatra.

2. Máte voľné miesta?

V súčasnej dobe sú všetky miesta v zariadení plne obsadené a žiadosti o poskytovanie starostlivosti zaraďujeme do poradovníka čakateľov. V prípade, že ide o mimoriadne naliehavú situáciu, zaraďujeme žiadosť na prvé miesto v poradovníku čakateľov. Momentálne je
v poradovníka zhruba 24 čakateľov do domova dôchodcov a 12 do domova sociálnych služieb.

3. Aká je dlhá čakacia doba?

Nedá sa jednoznačne odpovedať. Všetko záleží od posúdenia celkovej sociálnej situácie,
od toho, kde sa nám uvoľní miesto. Či ide o muža, ženu, či ide o voľné miesto pre imobilného alebo relatívne samostatného. V priemere sa nám počas roka uvoľní 11 miest.

4. Prijmete seniora na invalidnom vozíku?

Naše zariadenie je plne prispôsobené občanom na invalidnom vozíku, všade v zariadení je bezbariérový prístup, občania na invalidných vozíkoch nemajú problém pohybovať sa po zariadení a okolí domova sami alebo v sprievode personálu.

5. Ste súkromné zariadenie?

Nie, nie sme súkromné zariadenie, zriadil nás Banskobystrický samosprávny kraj ako svoju rozpočtovú organizáciu so samostatnou právnou subjektivitou.

6. Platí sa vstupný poplatok pri začatí poskytovania starostlivosti
vo Vašom domove?

Nie, neplatí sa. Sme štátna organizácia, ktorá prijíma občanov podľa platného zákona
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

7. Ako často aktualizujete Vašu webovú stránku?

Naša webová stránka je aktualizovaná priebežne, podľa potreby. Akákoľvek zmena sa okamžite zverejní na našej webovej stránke, preto všetky informácie, ktoré čítate, sú pravdivé a aktuálne.

8. Boli sme veľmi spokojní so starostlivosťou o našu matku vo Vašom zariadení
a chceli by sme sa Vám poďakovať, len nevieme akou formou.

Naše zariadenie prijíma sponzorské dary na základe uzatvorenia zmluvy, v ktorej je zadefinovaný predmet a účel zmluvy, výška finančného príspevku. Darca sám určuje, na čo sa finančný príspevok použije, prípadne o tom rozhodujú samotný obyvatelia domova, nie vedenie zariadenia. Všetky sponzorské príspevky sú evidované a kontrolované Banskobystrickým samosprávnym krajom – odborom sociálnych vecí a zdravotníctva, sponzorské príspevky sa použijú len
v prospech obyvateľov domova (napríklad na rehabilitačné, rekreačné a kultúrne akcie, nikdy nie
v prospech zamestnancov domova).

9. Vyplnil som všetky príslušné formuláre, ktoré sú potrebné k žiadosti do Vášho
domova. Mám ich zaslať na Banskobystrický samosprávny kraj?

Nie. Naše zariadenie má samostatnú právnu subjektivitu a rozhoduje o poskytovaní starostlivosti, zaradení do poradovníka čakateľov, o úhrade za poskytovanú starostlivosť samostatne. Preto sa so žiadosťou o poskytovanie starostlivosti v našom domove obracajte priamo na nás.