Základné informácie o procese posudzovania odkázanosti
na sociálnu službu a prijímania občanov
do zariadení sociálnych služieb

Informácia pre občana

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného zákona poskytuje vyšší územný celok sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania), sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (zariadenie dočasnej starostlivosti o deti), sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu (zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie).

Sociálne služba – Zariadenie pre seniorov - je výlučnou kompetenciou obcí a miest, preto
v prípade, že požadujete túto službu obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb. Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ nájdete na tejto stránke v záložke tlačivá na stiahnutie a na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja www.bbsk.sk pod: OBČAN SOCIÁLNE SLUŽBY.

Dôsledne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami

- Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (nie starší ako 6 mesiacov, s výnimkou FO s chronickým zdravotným stavom s trvalým poškodením a trvalým stupňom odkázanosti na pomoc inej FO bez očakávania zlepšenia)

- Posudok na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ak bol FO vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny)

- Posudok odkázanosti na sociálnu službu (ak bol FO vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom)

- Právoplatné rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bolo vydané súdom)

doručí žiadateľ na Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo osobne na podateľňu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.

Na základe vyššie uvedených podkladov Banskobystrický samosprávny kraj vykoná sociálnu posudkovú činnosť a lekársku posudkovú činnosť a vydá „Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, ktorú spolu s prílohami

- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu,

- posudok o odkázanosti občana na sociálnu službu

doručí žiadateľ na adresu vybraného zariadenia sociálnych služieb poštou alebo osobne v čase pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod. Adresa pre DD a DSS HRON: Štvrť Kapitána Nálepku 769/19, 976 97 Nemecká - Dubová. Tlačivá „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“, „Potvrdenie o bezinfekčnosti“ a „Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu“ nájdete na tejto stránke v záložke tlačivá na stiahnutie a na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja www.bbsk.sk pod OBČAN SOCIÁLNE SLUŽBY.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby predkladá občan v origináli alebo úradne overenej kópii. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí byť označená originálom podpisu.

Najneskôr v deň uzatvárania zmluvy predloží žiadateľ ďalšie prílohy:

- potvrdenie o príjme občana za predchádzajúci kalendárny mesiac (pri pravidelnom príjme), za predchádzajúci kalendárny rok (pri nepravidelnom príjme),

- doklady o majetkových pomeroch (Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu),

- potvrdenie o bezinfekčnosti (nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb,

- iné doklady (napr. rozsudok príslušného okresného súdu o pozbavení spôsobilosti žiadateľa na právne úkony, resp. uznesenie príslušného okresného súdu o ustanovení opatrovníka žiadateľovi alebo potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa, ak tento nemôže sám podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby).

Vedenie poradovníka čakateľov, predvolávanie čakateľov z poradovníka, vyradenie z poradovníka a zverejňovanie poradovníka vykonáva pre DD a DSS HRON v zmysle Smernice č.005/2018/OSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK od 15. septembra 2018 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON.