Politika kvality

Poslanie zariadenia

Vlastný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame hľadať zmysel iným !

Vízia:

Dosiahnuť dominantné postavenie medzi zariadeniami sociálnych služieb,zvyšovať spokojnosť
klientov motivovať zamestnancov, mať stabilné a vyrovnané hospodárenie.

Pre trvalé napĺňanie vízie prijal manažment nasledovnú

  Politiku kvality:
 • Uplatňujeme Systém manažérstva kvality ako nástroj trvalého zlepšovania a rozvoja v zariadení
 • Vytvárame Cieľavedome dlhodobé, pozitívne vzťahy so zákazníkmia zainteresovanými stranami.
 • Akceptujeme slobodnú voľbu klienta jeho potreby a očakávania, prioritou je spokojný klient.
 • Zaisťujeme systém bezpečnosti klienta a zákazníkov s eliminovaním negatívnych vplyvov na životné prostredie.
 • Monitorujeme, analyzujeme a priebežne vyhodnocujeme požiadavky, očakávania a spokojnosť klientov a zákazníkov k dosahovaniu európskych štandardov poskytovania služieb.
 • Neustále zlepšujeme podmienky pre ďalší rozvoj našich aktivít, kladením dôrazu na osobnostný rozvoj zamestnancov, zvyšovaním ich odbornej úrovne a ich kompetentnosti.
 • Vytvárame pracovné prostredie, ktoré eliminuje riziká, vylučuje vznik možných chýb, a podporujúce vzájomnú dôveru, zodpovednosť, motiváciu a tímovú spoluprácu.
 • Vytyčujeme, pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme strategické a ostatné ciele zariadenia.
 • Smerujeme k neustálemu zdokonaľovaniu a trvalému zlepšovaniu všetkých procesov v zariadení.

December 2017

Riaditeľ
DD a DSS HRON

certifikát certification