Poradovníky do DD a DSS HRON
Vedenie poradovníkov čakateľov, predvolávanie z poradovníka čakateľov, vyradenie žiadosti z poradovníka čakateľov a zverejňovanie poradovníka čakateľov vykonáva pre DD a DSS HRON v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Smernice č.005/2018/OSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK od 15. septembra 2018 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON.

Poradovník DD a DSS HRON - domov sociálnych služieb

Poradovník DD a DSS HRON - zariadenie pre seniorov