Poskytované služby

  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálna rehabilitácia
 • zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie
 • osobné vybavenie
 • zabezpečuje pracovnú terapia
 • zabezpečuje záujmovú činnosť
 • utvára podmienky na úschovu cenných vecí