Služby, úhrady a EON

Prijímatelia sociálnej služby v DD a DSS HRON platia za poskytované sociálne služby v súlade s Všeobecným záväzným nariadením BBSK č. 41/2019 v znení neskorších dodatkov o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

  Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov:
 • I. - IV. stupeň 2,20 € na deň
 • V. stupeň 2,90 € na deň
 • VI. stupeň 3,60 € na deň
  Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb:
 • I. - III. stupeň 1,20 € na deň
 • IV. stupeň 1,90 € na deň
 • V. stupeň 2,60 € na deň
 • VI. stupeň 3,30 € na deň
  Stravovanie:
 • Racionálna strava - stravná jednotka (náklady na suroviny) pre prijímateľa sociálnej služby je 4,00 € na deň, réžijné náklady pre prijímateľa sociálnej služby (20% zo stravnej jednotky) je 0,80 € na deň, čo predstavuje celkovú hodnotu stravy 4,80 € na deň.
 • Diabetická strava - stravná jednotka (náklady na suroviny) pre prijímateľa sociálnej služby je 4,60 € na deň, réžijné náklady pre prijímateľa sociálnej služby (20% zo stravnej jednotky) je 0,92 € na deň, čo predstavuje celkovú hodnotu stravy 5,52 € na deň.
  Ubytovanie:
 • za bývanie sa platí podľa veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva na deň 0,12 € alebo 0,18 € za 1m2. Ak užíva izbu jeden občan, celková úhrada na deň za obytnú miestnosť sa zvyšuje o 0,60 €, ak dvaja, celková úhrada sa zvyšuje o 0,30 € na deň za obytnú miestnosť.
 • úhrada za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov je 0,06 € na deň a prijímateľa sociálnej služby
 • úhrada za vecné plnenia spojené s bývaním je základná 0,40 € na deň a prijímateľa sociálnej služby, individuálna je 0,10 € na deň a prijímateľa sociálnej služby, ak používa elektrospotrebič pre individuálnu potrebu
 • úhrada za upratovanie je 0,70 € na deň a prijímateľa sociálnej služby
 • úhrada za pranie, žehlenie a údržbu šatstva je 0,70 € na deň a prijímateľa sociálnej služby

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017